Všeobecné obchodné podmienky

 
Všeobecné obchodné podmienky
 
spoločnosti ROLLOS s.r.o., so sídlom: Mníchova Lehota č.165, 913 21
obchodná kancelária : Zlatovská 2143, 911 01 Trenčín-Zlatovce
IČO: 46 687 980, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne,
oddiel: Sro, vložka číslo: 26313/R
 
 
Základné ustanovenie :
 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou ROLLOS s.r.o. ako  predávajúceho (ďalej len „predávajúci“ ) a zákazníkmi spoločnosti ROLLOS s.r.o. ako  objednávateľa resp. kupujúceho (ďalej len „kupujúci“ alebo „objednávateľ“).
 
I.
Vymedzenie základných pojmov 
 
1. V ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok sa pod pojmom „tovar“ rozumie predmet kúpy, čiže akýkoľvek produkt, doplnkový tovar alebo náhradný diel predávaný spoločnosťou ROLLOS s.r.o. 
 
2. V ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok sa pod pojmom „služba“ rozumie dodanie tovaru, montáž predmetného tovaru a školenie obchodných partnerov ohľadne montáže, používania a údržby tovaru, alebo školenie objednávateľa/kupujúceho ohľadne používania a údržby tovaru. 
 
3. V ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok sa pod pojmom „zmluva“ rozumie zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou ROLLOS s.r.o. a objednávateľom/kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb objednávateľovi/kupujúcemu zo strany spoločnosti ROLLOS s.r.o. 
 
4. Objednávateľ bol pri objednaní tovaru / služby a pred uzatvorením zmluvy so spoločnosťou ROLLOS s.r.o. oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ROLLOS s.r.o. Za oboznámenie objednávateľa / kupujúceho s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami je považované aj ich doručenie objednávateľovi / kupujúcemu elektronickou formou, alebo ich zverejnenie na mieste bežne prístupnom pre objednávateľa / kupujúceho pri objednávaní tovaru, pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou ROLLOS s.r.o. alebo ich zverejnenie na webovej stránke Rollos s.r.o. -  www.rollos.sk. 
Uzatvorením zmluvy medzi spoločnosťou ROLLOS s.r.o. a objednávateľom / kupujúcim zároveň tento súhlasí so znením aktuálne platných Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti ROLLOS s.r.o. 
 
I.
Objednávka tovaru / služby a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
1. Objednávku môže objednávateľ/kupujúci urobiť osobne v sídle spoločnosti ROLLOS s.r.o. na adrese obchodnej kancelárie : Zlatovská 2143, 911 01 Trenčín-Zlatovce , elektronicky prostredníctvom e-mailu – zaslaním písomnej objednávky na emailovú adresu: rollos@rollos.sk, vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke spoločnosti ROLLOS s.r.o., alebo u obchodného zástupcu spoločnosti ROLLOS s.r.o., ktorý je oprávnený predmetnú objednávku prijať. 
 
2. Uskutočnením objednávky objednávateľ/kupujúci súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, akceptuje ponuku spoločnosti ROLLOS s.r.o. ako predávajúceho vrátane ceny tovaru, príp. služby a zároveň akceptuje všetky podmienky predaja tovaru, príp. poskytnutia služby a záväzne od spoločnosti ROLLOS s.r.o. objednáva tovar alebo službu. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o dielo. K uzavretiu kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o dielo dochádza okamihom potvrdenia objednávky zo strany spoločnosti ROLLOS s.r.o., alebo okamihom začatia poskytovania služieb zo strany spoločnosti ROLLOS s.r.o., pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu osobitnej zmluvy v písomnej forme medzi spoločnosťou ROLLOS s.r.o. a kupujúcim. 
 
II.
Platobné podmienky 
 
1. V prípade vystavenia cenovej ponuky pre objednávateľa / kupujúceho spoločnosťou ROLLOS s.r.o., platí táto cenová ponuka po dobu uvedenú v cenovej ponuke. Ak nie je v cenovej ponuke špecifikovaná, jej platnosť je 14 kalendárnych dní.
 
2. Záväzná cena tovaru, alebo služby je uvedená v príslušnej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, resp. v potvrdení záväznej objednávky. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu osobitnej zmluvy, sa zmluva medzi objednávateľom / kupujúcim a predávajúcim sa považuje za uzatvorenú písomným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, alebo  oprávnenou osobou spoločnosti . Spoločnosť ROLLOS s.r.o. je oprávnená od kupujúceho požadovať zaplatenie preddavku (zálohy) za tovar alebo službu, a to vo výške, termíne a spôsobom dohodnutým v príslušnej zmluve, alebo inak dohodnutým medzi spoločnosťou ROLLOS s.r.o. a kupujúcim. 
 
3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu tovaru alebo služby o časť, o ktorú sa pre predávajúceho objektívne zvýšia skutočné náklady spojené s dodaním tovaru, alebo poskytnutím služby podľa zmluvy oproti nákladom predpokladaným v čase uzatvorenia zmluvy, a to z nasledujúcich dôvodov: 
a.) zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov
b.) zmeny dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi predávajúcim a výrobcom, alebo    
     dovozcom tovaru, ktorý tento tovar dodáva predávajúcemu, a to pri zmene   
     dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ku ktorým došlo bez zavinenia a/alebo možnosti   
     vplyvu predávajúceho na tieto zmeny, 
c.) zmeny tovarového portfólia výrobcu alebo dovozcu, ktorý dodáva tovar predávajúcemu
d.) zmeny charakteristických alebo technických vlastností tovaru, alebo poskytnutia služby, ku ktorým zmenám došlo bez zavinenia a/alebo možnosti vplyvu predávajúceho na tieto zmeny. 
 
4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa/kupujúceho o zvýšení ceny tovaru, alebo ceny služby a oznámiť mu novú cenu tovaru, alebo cenu služby. 
 
5. Objednávateľ/kupujúci je oprávnený po oznámení novej ceny v zmysle bodu 4. tohto článku odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zvýšenie ceny tovaru alebo ceny služby presiahne 10 % pôvodnej ceny tovaru, alebo ceny služby vrátane DPH, ak je táto súčasťou ceny tovaru alebo ceny služby. 
 
6. Ak objednávateľ/kupujúci v termíne do piatich dní od oznámenia novej ceny tovaru, alebo ceny služby v zmysle bodu 4. tohto článku neodstúpi od zmluvy, považuje sa oznámené zvýšenie ceny, tovaru alebo ceny služby za odsúhlasené a je povinný zvýšenú cenu tovaru alebo cenu služby zaplatiť v plnom rozsahu, pričom právo objednávateľa/kupujúceho na odstúpenie od zmluvy po  uplynutí lehoty uvedenej v tomto bode zaniká.
 
7. Cenu tovaru alebo služby uhradí objednávateľ/kupujúci na základe faktúry vystavenej spoločnosťou ROLLOS s.r.o. a doručenej objednávateľovi/kupujúcemu po kompletnom dodaní tovaru alebo poskytnutí služby, a to najneskôr v termíne splatnosti uvedenom v príslušnej faktúre; ustanovenie bodu 8. tohto článku tým nie je dotknuté. 
 
8. Po dohode s objednávateľom/kupujúcim je spoločnosť ROLLOS s.r.o. oprávnená vystaviť a doručiť objednávateľovi/kupujúcemu preddavkovú (zálohovú) faktúru aj pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služby, alebo aj za dodanie podstatnej časti tovaru, alebo čiastočné poskytnutie služby a požadovať jej úhradu. Preddavok (zálohu) uhradí objednávateľ/kupujúci na základe preddavkovej (zálohovej) faktúry a doručenej kupujúcemu v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu aj pred dodaním tovaru, alebo poskytnutím služby, alebo aj za dodanie podstatnej časti tovaru, alebo čiastočné poskytnutie služby a to najneskôr v termíne splatnosti uvedenom v preddavkovej (zálohovej) faktúre. V prípade úhrady ceny tovaru alebo služby, alebo úhrady preddavku (zálohy) v hotovosti bude vystavený objednávateľovi/kupujúcemu pokladničný doklad preukazujúci úhradu ceny tovaru alebo služby, v ktorom bude uvedený predmet úhrady. V tomto prípade sa faktúra v zmysle tohto bodu nevyžaduje. 
 
9. Ak je predmetom zmluvy tovar vyrobený, alebo dodaný na objednávku, spoločnosť ROLLOS s.r.o. nie je povinná objednať alebo začať výrobu tovaru, alebo objednať dovoz tovaru pred úplným zaplatením preddavku (zálohy) za tento tovar. 
 
10. Preddavkovú (zálohovú) faktúru a každú inú faktúru vystavenú objednávateľovi/kupujúcemu, je spoločnosť ROLLOS s.r.o. povinná preukázateľne doručiť objednávateľovi/kupujúcemu. 
 
11. V prípade bezhotovostnej úhrady ceny tovaru alebo služby, jej časti alebo preddavku (zálohy) objednávateľom/kupujúcim, sa za moment zaplatenia tejto ceny alebo jej časti považuje moment pripísania tejto sumy na bankový účet predávajúceho – spoločnosti ROLLOS s.r.o. 
 
12. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením niektorej časti ceny tovaru alebo služby, je povinný zaplatiť predávajúcemu - spoločnosti ROLLOS s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti zo strany objednávateľa/kupujúceho, ani neskorší zánik alebo splnenie zmluvy. 
 
III.
Odovzdanie a prevzatie tovaru alebo poskytnutie služby, prevod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo vzniku škody 
 
1. Spoločnosť ROLLOS s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu objednávateľovi/kupujúcemu v termíne určenom v cenovej ponuke, alebo v zmluve uzatvorenej medzi spoločnosťou ROLLOS s.r.o. a objednávateľom/kupujúcim, najviac však v termíne do 21 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy medzi objednávateľom/kupujúcim a spoločnosťou ROLLOS s.r.o., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spoločnosť ROLLOS s.r.o. je oprávnená podmieniť dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby objednávateľovi/kupujúcemu úplným zaplatením časti ceny tovaru, alebo služby uvedenej v preddavkovej faktúre vystavenej a doručenej objednávateľovi/kupujúcemu v zmysle Čl. II. bodu 2. a 9. tohto článku týchto Všeobecných obchodných podmienok.  V takomto prípade je spoločnosť ROLLOS s.r.o. oprávnená tovar nedodať, alebo neposkytnúť službu kupujúcemu pred úplným zaplatením časti celkovej ceny tovaru, alebo služby uvedenej v preddavkovej faktúre. 
 
2. Objednávateľ/Kupujúci je povinný prevziať tovar, alebo umožniť poskytnutie služby v mieste a v termíne dohodnutom v príslušnej zmluve uzatvorenej ak sa predávajúci a  objednávateľ/kupujúci nedohodnú inak.
Spoločnosť ROLLOS s.r.o. a objednávateľ/kupujúci ako zmluvné strany sa dohodli na tom, že predávajúci - spoločnosť ROLLOS s.r.o. dodá tovar podľa zmluvy v mieste dodania dohodnutom v zmluve. V prípade zmluvy o dielo, predmetom ktorej je dodanie tovaru a zároveň aj poskytnutie služby ako dielo (ďalej len „dielo“), riadnym dodaním diela objednávateľovi/kupujúcemu. 
 
3. Predávajúci - spoločnosť ROLLOS s.r.o. nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu dodania tovaru, alebo poskytnutia služby v prípade, že toto nedodržanie bolo spôsobené vplyvom objednávateľa/kupujúceho, tretej osoby alebo vyššej moci (t.j. napr. kvôli nemoci, vojne, katastrofám spôsobenými prírodnými javmi, štrajkom a tiež nevydaním úradných povolení, o ktoré sa spoločnosť ROLLOS s.r.o. riadne usilovala). 
 
4. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na objednávateľa/kupujúceho až po úplnom zaplatení celkovej ceny tovaru a objednávateľ/kupujúci je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu dodaného tovaru až do momentu úplného zaplatenia celkovej ceny tovaru. Do tejto doby je vlastníkom tovaru spoločnosť ROLLOS s.r.o. a tovar je objednávateľ/kupujúcemu do tejto doby iba zverený. Počas zverenia tovaru objednávateľ/kupujúci nemôže tovar užívať, spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby. 
 
5. V prípade omeškania objednávateľa/kupujúceho s prevzatím tovaru alebo prevzatím diela je povinnosť predávajúceho dodať a odovzdať tovar alebo dielo objednávateľovi/kupujúcemu splnená tým, že umožní objednávateľovi/kupujúcemu nakladať s tovarom alebo dielom v mieste dodania dohodnutom medzi predávajúcim - spoločnosťou ROLLOS s.r.o. a objednávateľom/kupujúcim. 
 
6. Ak je objednávateľ/kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru alebo diela, berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci - spoločnosť ROLLOS s.r.o. má právo účtovať objednávateľovi/kupujúcemu náklady, ktoré predávajúci vynaložil na 
 
opakované doručenie, alebo odovzdanie tovaru, alebo diela a náklady na uskladnenie, vrátane nákladov s tým súvisiacich. 
 
7. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare alebo diele prechádza na objednávateľa/kupujúceho odovzdaním tovaru alebo diela objednávateľovi/kupujúcemu. Taktiež nebezpečenstvo vzniku škody na tovare alebo diele prechádza na objednávateľa/kupujúceho okamihom odovzdania tovaru, alebo diela v zmysle predchádzajúcej vety aj vtedy, keď predávajúci umožní objednávateľovi/kupujúcemu nakladať s tovarom, alebo dielom v mieste dodania dohodnutom medzi predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim, pričom objednávateľ/kupujúci v termíne určenom na prevzatie tovaru alebo diela tento tovar, alebo dielo neprevezme. V takom prípade sa okamih umožnenia objednávateľovi/kupujúcemu nakladať s tovarom alebo dielom považuje za odovzdanie v zmysle bodu 5. tohto článku. Prípadná škoda, ktorá na tovare alebo na diele vznikne po prechode nebezpečenstva škody na objednávateľa/kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť objednávateľa/kupujúceho zaplatiť predávajúcemu - spoločnosti ROLLOS s.r.o. dohodnutú cenu v celom rozsahu, jedine že by ku škode došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho – teda spoločnosti ROLLOS s.r.o. 
 
8. Objednávateľ/kupujúci súhlasí s odovzdaním a prevzatím tovaru alebo diela aj po jednotlivých  častiach spôsobilých na samostatné odovzdanie a prevzatie. 
 
9. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok predávajúceho – spoločnosti ROLLOS s.r.o. na náhradu škody v celom rozsahu popri plnení zmluvnej pokuty. 
 
10. Pokiaľ je súčasťou poskytnutia služby i montáž tovaru, alebo iná montáž prevedená zo strany spoločnosti ROLLOS s.r.o. je podmienkou začatia montáže splnenie podmienok spoločnosti ROLLOS s.r.o. zo strany objednávateľa/kupujúceho na technickú pripravenosť podľa osobitných požiadaviek vopred oznámených objednávateľovi/kupujúcemu a písomne potvrdená. Ak objednávateľ nedodrží všeobecne platné alebo osobitné podmienky určené a vyžadované pre montáž, je spoločnosť ROLLOS s.r.o. oprávnená nevykonať montáž. Predmetom montáže nie sú stavebné práce, respektíve nutné stavebné alebo inštalačné úpravy (celková stavebná pripravenosť). Pred začatím montáže musia byť splnené všetky technické podmienky montáže vopred určené a oznámené objednávateľovi. Ak po nástupe montážnych technikov spoločnosti ROLLOS s.r.o. na montáž nebudú podmienky montáže zo strany objednávateľa/kupujúceho splnené, má spoločnosť ROLLOS s.r.o. právo na odvolanie technikov z montáže a na vyúčtovanie preukázateľných nákladov vynaložených na dopravu z miesta sídla spoločnosti na miesto montáže a späť a na opätovnú montáž. 
 
IV.
Záruka a zodpovednosť za vady 
 
1. Na všetky tovary dodávané spoločnosťou ROLLOS s.r.o. sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je výslovne uvedená a určená dlhšia záručná doba.
 
2. V riadne uzatvorenej zmluve medzi spoločnosťou ROLLOS s.r.o. a objednávateľom/kupujúcim môže byť určená aj dlhšia záručná doba oproti záručnej dobe uvedenej v bode 1. tohto článku. 
 
3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru alebo služby objednávateľovi/kupujúcemu. Ustanovenie Čl. III bodu 5. týchto Všeobecných obchodných podmienok v tomto prípade platí primerane. Ak odmietne objednávateľ/kupujúci bezdôvodne tovar/službu prevziať, záručná doba začína plynúť dňom, keď mu spoločnosť ROLLOS s.r.o. umožnila s tovarom/dielom voľne nakladať. 
 
4. Spoločnosť ROLLOS s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré mal tovar alebo dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi/kupujúcemu. Za vady vzniknuté po odovzdaní tovaru alebo diela zodpovedá predávajúci len vtedy, ak boli spôsobené porušením jej povinnosti. Spoločnosť ROLLOS s.r.o. nezodpovedá ani za vady tovaru alebo diela, zistené po odovzdaní tovaru alebo diela, pokiaľ tieto boli spôsobené porušením povinností objednávateľa/kupujúceho, zvlášť pri: 
a) nevhodnom používaní alebo manipulácií, nedodržaním návodu na použitie a údržbu, zanedbaním pravidelnej starostlivosti o tovar alebo dielo 
b) akémukoľvek zásahu do konštrukcie tovaru alebo diela inou osobou ako spoločnosťou ROLLOS s.r.o. , alebo osobou poverenou spoločnosťou ROLLOS s.r.o.,
c) poškodení tovaru alebo diela treťou osobou (napr. pri murárskych prácach, omietaní, zváraní a pod.), 
d) poškodení tovaru alebo diela vplyvom chýb stavebnej konštrukcie (nestabilita, sadanie, nevhodné kotvenie, statické zaťažovanie rámu, krídel alebo konštrukcie tovaru alebo diela a pod.), 
e) poškodení (nefunkčnosť) tovaru alebo diela z dôvodu stavebnej nepripravenosti v dohodnutom termíne montáže, 
f) poškodení tovaru alebo diela živelnou pohromou alebo inou neodvrátiteľnou udalosťou (vyššia moc), 
g) neodbornom prevedení montáže (pri zmluvách, kde montáž alebo realizáciu zabezpečuje objednávateľ/kupujúci a vykonáva tretia osoba alebo objednávateľ/kupujúci), 
h) použití chybnej veci dodanej objednávateľom/kupujúcim k zhotoveniu diela alebo vyrobeniu tovaru. 
i) spoločnosť ROLLOS s.r.o. nezodpovedá ani za vady tovaru alebo diela, zistené po odovzdaní tovaru alebo diela, ktoré vyplývajú z objednávateľom/kupujúcim dodatočne požadovaného členenia zhotovovaných tovarov alebo vytvoreného diela, na ktoré bol objednávateľ/kupujúci vopred upozornený a za vady spôsobené vystavením dodaného tovaru alebo služby extrémnym podmienkam (agresívne prostredie, prašnosť a pod.) alebo za vady, na ktoré bol objednávateľ upozornený pred dodaním tovaru. Spoločnosť ROLLOS s.r.o. nezodpovedá ani za vady tovaru alebo diela, na ktoré bola odberateľovi z dôvodu týchto vád poskytnutá zľava z ceny. Vady vzniknuté vplyvom okolností uvedených v tomto bode nemôžu byť ani predmetom reklamácie. 
 
5. Spoločnosť ROLLOS s.r.o. nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a pokynov poskytnutých objednávateľom/kupujúcim a spoločnosť ROLLOS s.r.o. ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohla zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornila objednávateľa/kupujúceho a ten na ich použití trval. Ak objednávateľ/kupujúci po upozornení spoločnosti ROLLOS s.r.o. o poskytnutí nevhodných podkladov a/alebo pokynov, odmietne písomne potvrdiť zotrvanie na svojich stanoviskách, podkladoch alebo pokynoch a na týchto aj naďalej trvá, považuje sa toto odmietnutie za prekážku na strane objednávateľa a spoločnosti ROLLOS s.r.o. zaniká záväzok dodať tovar alebo poskytnúť službu, príp. vykonať dielo na základe dodatočnej nemožnosti jeho vykonania. Spoločnosť ROLLOS s.r.o. má v takom prípade nárok na náhradu nákladov, ktoré do vzniku tejto prekážky na strane objednávateľa/kupujúceho účelne vynaložila na plnenie svojho zmluvného záväzku. 
 
6. Spoločnosť ROLLOS s.r.o. nezodpovedá ani za vady alebo chyby, ktoré vznikli najmä, nie však výlučne, v dôsledku neodbornej prevádzky, obsluhy a údržby tovaru alebo diela, jeho používaním v rozpore so záručnými podmienkami, návodom na použitie alebo inými pokynmi a/alebo dokladmi dodanými spoločnosťou ROLLOS s.r.o., alebo v rozpore s obvyklým spôsobom používania. 
 
7. Bežné opotrebenie nemôže byť predmetom reklamácie, nakoľko nie je vadou. 
 
8. Zodpovednosť spoločnosti ROLLOS s.r.o. za vady a ich uplatnenie sa objednávateľ/kupujúci a spoločnosť ROLLOS s.r.o. zaväzujú riešiť podľa aktuálneho Reklamačného poriadku spoločnosti ROLLOS s.r.o. platného v čase uplatnenia reklamácie, ktorý upravuje jednotlivé podrobnosti a pravidlá riešenia reklamácií. 
 
9. Pre zmluvy uzatvorené podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, je spoločnosťou ROLLOS s.r.o. na tovar alebo dielo poskytovaná záruka v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov. 
 
10. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, diela alebo služby, na ktoré sa vzťahuje záruka, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. 
 
11. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, práva objednávateľa/kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru alebo diela nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a v takom prípade je voči spoločnosti ROLLOS s.r.o. oprávnená ich uplatňovať výlučne osoba vystupujúca v postavení objednávateľa/kupujúceho v príslušnej zmluve uzatvorenej medzi týmto objednávateľom/kupujúcim a spoločnosťou ROLLOS s.r.o. 
 
 
V.
Alternatívne riešenie sporov 
 
1. V prípade, ak kupujúci/objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť ROLLOS s.r.o. vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa kupujúci/objednávateľ domnieva, že spoločnosť ROLLOS s.r.o. porušila jeho práva, je kupujúci oprávnený na základe žiadosti adresovanej spoločnosti ROLLOS s.r.o. požadovať od nej nápravu. Ak spoločnosť ROLLOS s.r.o. na žiadosť odpovie zamietavým stanoviskom, alebo ak na žiadosť neodpovie do 30 dní od jej odoslania objednávateľom/kupujúcim, má kupujúci v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže objednávateľ/kupujúci podať spôsobom podľa ust. § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže kupujúci podať písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice. 
 
2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba vystupujúca v postavení spotrebiteľa, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 
 
3. Návrh je objednávateľ/kupujúci oprávnený podať aj prostredníctvom formuláru, ktorý je prístupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh je kupujúci oprávnený podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na webovej stránke Európskej únie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screening...
 
4. Alternatívne riešenie sporov vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, ostatné subjekty alternatívneho riešenia sporov sú oprávnené vyžadovať úhradu najviac 5,- EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu najneskôr do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty. 
 
VI.
Rozhodné právo 
 
1. Spoločnosť ROLLOS s.r.o. a objednávateľ/kupujúci sa vzájomne dohodli, že zmluvné vzťahy vyplývajúce zo zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky a platia pre ne príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov Slovenskej republiky v platnom znení, zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok v platnom znení. 
 
2. Spory súvisiace alebo vyplývajúce zo zmluvy, vrátane sporov o jej výklad, platnosť, zrušenie, sa budú riešiť najmä, nie však výlučne mimosúdnym spôsobom. Ak by aj napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade trvania sporu je príslušný miestne príslušný súd v Slovenskej republike. 
 
 
VII.
Záverečné ustanovenia
 
1. Ustanovenia zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ROLLOS s.r.o. a objednávateľom/kupujúcim, ktoré upravujú práva alebo povinnosti, prípadne iné záležitosti rozdielnejšie od ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 
2. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok nedotknutá. Spoločnosť ROLLOS s.r.o. a objednávateľ/kupujúci sa v takom prípade dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia. 
 
3. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov objednávateľa/kupujúceho alebo spoločnosti ROLLOS s.r.o., ktorý údaj môže mať vplyv na zmluvu alebo na plnenie zo zmluvy, je strana, u ktorej zmena údajov nastala, povinná túto zmenu bezodkladne písomne oznámiť druhej strane. 
 
4. Uzatvorením zmluvy objednávateľ/kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, s ktorými bol v celom rozsahu oboznámený. 
 
5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli aktualizované a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom : 01.01.2023 
 
 
 
V Trenčíne dňa 01.01.2023
___________________
        ROLLOS s.r.o. 
Patrik Hrnčár - konateľ